2015 metai

Projektas Nr. 1

Duotas Startas Bendruomenės Inicijuojamai Vietos Plėtrai

Vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintos Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklės duoda startą bendruomenės inicijuojamai vietos plėtrai (BIVP) Lietuvos miestuose. Tai vienas iš naujų 2014–2020 m. Europos Sąjungos (ES) sanglaudos politikos įgyvendinimo būdų.

Taisyklės nustato reikalavimus vietos plėtros strategijų rengimui, tvirtinimui ir keitimui. Taip pat nurodo subjektus, kurie, susibūrę į vietos veiklos grupes, galės rengti ir įgyvendinti projektus, panaudodami ES fondų investicijas. Šie projektai padės spręsti gyvenamosios vietos problemas, skatinti verslumą ir užimtumą, mažinti socialinę atskirtį. Tai leis suderinti bendruomenės, verslo ir vietos valdžios iniciatyvas, sudarys galimybes papildyti valdžios inicijuojamus projektus bendruomenei aktualiomis priemonėmis.

Sprendimus priims kolegialiai

Taisyklėse nustatyta, kad miesto vietos veiklos grupe (miesto VVG), galinčia rengti vietos plėtros strategiją, yra laikomas Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo nustatyta tvarka įsteigtas viešasis juridinis asmuo. Jo nariais yra toje teritorijoje veiklą vykdantys trijų šalių partneriai – bendruomeninės ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos, asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės, savivaldybės tarybos arba kelių savivaldybių tarybų atstovai.

Miesto VVG steigimą, siekdamas dalyvauti rengiant vietos plėtros strategiją, gali inicijuoti bet kuris partneris. Tuo tarpu kolegialaus VVG valdymo organo sprendimus turi lemti partneriai, kurie nėra viešosios valdžios atstovai. Tais atvejais, kai yra keletas juridinių asmenų, kurie atitinka visus taisyklėse nurodytus požymius ir jų veiklos teritorija visiškai ar iš dalies sutampa, miesto VVG yra laikomas tas juridinis asmuo, kurio įregistravimo Juridinių asmenų registre data yra ankstesnė.

Lietuva taikys pažangius metodus

„Galime didžiuotis, kad tik kelios ES šalys, įskaitant Lietuvą, nusprendė šį pažangų BIVP metodą 2014–2020 m. ES investicijų laikotarpiu taikyti ir mieste, – sako Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento direktorius Arūnas Plikšnys. – Kaime toks metodas jau sėkmingai taikomas nuo 2004 metų ir akivaizdžiai pasiteisino, nes tai iniciatyva „iš apačios“, atliepianti bendruomenės, verslo ir valdžios poreikius, kurie turi būti suderinti bendru sutarimu“.

Naujos galimybės bendruomenių iniciatyvoms

Pažymėtina, kad praėjusio 2007–2013 m. ES laikotarpio kompleksinės plėtros programos ir jas įgyvendinantys projektai turėjo būti privalomai derinami su bendruomene ir verslu. Tačiau bendruomenė iš esmės negalėjo įgyvendinti savo iniciatyvų ir papildyti valdžios inicijuojamų priemonių, tokiu būdu užtikrinant efektyviausią investicijų sukurtos infrastruktūros panaudojimą. Nebuvo užtikrintas verslo, gyventojų ir valdžios institucijų interesų derinimas ir miestų plėtra labiausiai atitiko vietos valdžios interesus.

Dabar atsirado naujos perspektyvos iniciatyvai „iš apačios“ ir bendruomenės galės spręsti, kur ir kokius projektus įgyvendinti. 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu, sukūrus bendrą teisinę sistemą ir suderinus keturių Europos struktūrinių ir investicinių fondų taisykles, finansavimas bus nuoseklesnis ir skatins vieną vietos bendruomenės inicijuojamą strategiją remti iš kelių fondų. Norint pasiekti didžiausią miestų plėtrai skirtų viešųjų investicijų efektyvumą ir rezultatų tvarumą, siekiama derinti du miestų plėtros būdus – bendruomenės inicijuojamą vietos plėtrą ir integruotas teritorines investicijas.

Vidaus reikalų ministerija
Panevėžio vietos veiklos grupė

Projektas Nr. 2

Gyvenamųjų Vietovių Ateitis – Bendruomenių Rankose

Ministras Saulius Skvernelis patvirtino Vidaus reikalų ministerijos administruojamos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Vietos plėtros strategijų rengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Paskatinti miestų bendruomenes rengti savo gyvenamosios vietovės plėtros strategijas, kuriose būtų numatyta, kaip išnaudojant bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius bus gerinamos vietinės įsidarbinimo galimybės ir didinama socialinė bendruomenių integracija. Tai tikslas, kurio siekia Vidaus reikalų ministerijos administruojama 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos  priemonė „Vietos plėtros strategijų rengimas“.

Ministro patvirtintas projektų finansavimo sąlygų aprašas, kuris skelbiamas portale www.esinvesticijos.lt, numato, kad miesto vietos veiklos grupės (miesto VVG) galės gauti paramą vietos plėtros strategijoms parengti. Taip pat bus remiamas vietos bendruomenės įtraukimas į vietos plėtros strategijos rengimą, miesto VVG valdymo organų atstovų bei darbuotojų mokymas ir vietovės tiriamųjų studijų vykdymas tiek, kiek minėtų veiklų reikia vietos plėtros strategijai parengti.

Rengiamose strategijose turės būti numatytos veiklos, skirtos socialinei atskirčiai mažinti ir užimtumui skatinti. Tai – įvairios psichosocialinės ir sociokultūrinės paslaugos; savanorių bei bendruomenės narių, dirbančių su socialinės rizikos asmenimis, mokymai; informacijos sklaida tikslinių grupių asmenims apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines paslaugas ir tarpininkavimas teikiant šias paslaugas; pagalba namuose; savipagalbos grupių steigimas ir kt.; kūryba paremtos partnerystės tarp bendruomenės narių, menininkų ir kultūros institucijų, kurių metu sprendžiamos iš anksto identifikuotos socialinės problemos. Taip pat veiklos, padedančios bedarbiams ir neaktyviems asmenims įgyti naujų profesinių įgūdžių, įtraukiant juos į visuomeninę veiklą (įskaitant neformalųjį švietimą, kultūrinę veiklą, savanorystę) ir tarpininkaujant įdarbinant (bendradarbiaujant su teritorijoje veikiančiais verslais ir vietos valdžia). Remiamos bus ir neformalios verslumą skatinančios iniciatyvos (pavyzdžiui, mentorystė, tarpininkavimas, konsultacijos besikuriančiam verslui ar individualią veiklą pradedantiems asmenims), bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų kūrimas (įskaitant bendradarbiavimą su kaimo vietovių vietos veiklos grupėmis).

Galimi pareiškėjai gauti paramą yra miesto VVG, kurią sudaro toje gyvenamojoje vietovėje veiklą vykdantys trijų šalių – bendruomeninės ir (ar) kitos nevyriausybinės organizacijos, asocijuotos verslo struktūros ir (ar) įmonės, savivaldybės tarybos arba savivaldybių tarybų – atstovai.

Pagal aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti beveik 240 tūkst. eurų, iš kurių apie 220 tūkst. eurų – Europos Sąjungos struktūrinių fondų (Europos socialinio fondo) lėšos, ir apie 20 tūkst. eurų – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos. Didžiausia vienam projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra bemaž 4 tūkst. eurų. Pareiškėjas privalės savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis (savivaldybių biudžeto ir (ar) privačiomis lėšomis) prisidėti prie projekto finansavimo ne mažiau nei 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Mokymai, kaip steigti VVG, rengti vietos plėtros strategijas ir teikti paraiškas dėl strategijų rengimo finansavimo, vyks birželio 3–4 d. Detalesnė informacija apie mokymų vietą ir laiką bus paskelbta portale www.esinvesticijos.lt. Šiame portale birželio 8 d. planuojama paskelbti ir kvietimą teikti paraiškas. Paraiškas dėl strategijų rengimo finansavimo pareiškėjai galės teikti iki 2015 m. rugpjūčio 28 d., o parengtas strategijas turės pateikti Vidaus reikalų ministerijai iki 2016 m. vasario 15 d. Finansavimas bus skiriamas įgyvendinimui tų strategijų, kurias atrinks vidaus reikalų ministro sudarytas Jungtinis vietos plėtros strategijų atrankos komitetas.

Pažymėtina, kad praėjusio 2007–2013 m. Europos Sąjungos laikotarpio kompleksinės plėtros programos ir jas įgyvendinantys projektai turėjo būti privalomai derinami su bendruomene ir verslu, tačiau bendruomenė iš esmės negalėjo įgyvendinti savo iniciatyvų ir papildyti valdžios inicijuojamų priemonių. Nebuvo užtikrintas verslo, gyventojų ir valdžios institucijų interesų derinimas ir miestų plėtra labiausiai atitiko vietos valdžios interesus. Dabar ir bendruomenės galės spręsti, kur ir kokius projektus įgyvendinti.

Vidaus reikalų ministerija
Panevėžio vietos veiklos grupė

Projektas Nr. 3

Panevėžyje Įsteigta Vietos Veiklos Grupė

Šiandien trys įstaigos, kurių tarpe yra ir Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Aspkritasis stalas“ pasirašė asociacijos Panevėžio vietos veiklos grupė (VVG) steigimo sutartį, įstatus ir kitus steigimo dokumentus.

Asociacijos steigėjais, apart PAS tapo Prekybos, pramonės ir amatų rūmai bei Panevėžio m. savivadybės administracija. Be jų, steigiamajame susirinkime dalyvavo miesto bendruomenės, nevyriausybinės organizacijos.

Į asociacijos Panevėžio VVG valdybą deleguoti 4 Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nariai Daumantas Simėnas, Loreta Masiliūnienė, Janina Gaidžiūnaitė ir Petras Luomanas. Be tarybos narių asociacijos valdybą sudaro PPAR prezidentas Sigitas Gailiūnas, Vilius Grigaliūnas, Angelija Zokaitienė, Deimantė Končiuvienė, Jonas Klybas, Jūratė Pauliukienė, Laimontas Bulovas, Borisas Bylinskis. Asociacijos pirmininke išrinkta Jūratė Kavaliauskienė, Valdybos pirmininku – Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentas Sigitas Gailiūnas.

„Vietos veiklos grupės laukia nemažai darbų ir atsakomybė. Tikiuosi, kad jos veikla bus efektyvi ir padės siekti svarbiausio tikslo – kurti miestą, kuriame gera gyventi“, – sakė Savivaldybės administracijos direktorius Tomas Jukna.

VVG – tai asociacijos pagrindu veikianti visuomeninė organizacija, kurią sudaro bendruomeninės ir nevyriausybinės organizacijos, asocijuotos verslo struktūros (verslininkai) ir savivaldos atstovai. Pagrindinis uždavinys – gerinti vietos įsidarbinimo galimybes, didinti jaunimo, bendruomenių socialinę integraciją, verslumą išnaudojant bendruomenių, verslo ir valdžios ryšius.

Pirmasis VVG darbas iki 2016 m. vasario 15 d. parengti vietos plėtros strategiją, kurią tvirtins jos nariai, bus konsultuojamasi su gyventojais, vyks viešieji svarstymai. Prieš teikiant Vidaus reikalų ministerijai (VRM) turės būti gauta regiono plėtros tarybos išvada, kad strategijos projektas atitinka regiono plėtros plano prioritetus, tikslus ir uždavinius. Ją turės patvirtinti ir VRM. Planuojama, kad visoje šalyje strategijos bus pradėtos įgyvendinti nuo kitų metų gegužės. Joms finansuoti skirta 15,9 mln. EUR.  Gavusi lėšų strategijai įgyvendinti VVG atrinks finansuojamus projektus, vykdys strategijos ir jų stebėseną, vertinimą.

Panevėžio m. savivaldybės informacija
Panevėžio vietos veiklos grupė

Projektas Nr. 4

Pirmieji Vietos Veiklos Grupės Žingsniai

Prieš 3 mėnesius Savivaldybės, Prekybos, pramonės ir amatų rūmų bei jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“ įkurta Panevėžio vietos veiklos grupė (VVG) Europos socialinio fondo agentūrai įteikė paraišką, kuria prašoma skirti finansavimą 2014-2020 m. vietos plėtros strategijai (VPS) parengti.

„Parengti VPS – didelis darbas. Jis turi būti atliktas atsakingai, žinant, kad rezultatai bus juntami visus 2014-2020 m. programos įgyvendinimo metus. Į pagalbą pasitelksime kompetentingą konsultantą. Patį VPS projektą privalome parengti ir apsvarstyti dar šiemet. Iki vasario – pateikti Vidaus reikalų ministerijai. Manome, kad birželio-liepos mėnesiais VPS jau bus patvirtinta. Tada galėsime skelbti kvietimus teikti projektų paraiškas. Tikėtina, kad Panevėžys programai įgyvendinti gaus apie 1 mln. Eur“, – sako VVG pirmininkė Jūratė Kavaliauskienė.
Šiuo metu VVG atlieka parengiamuosius VPS kūrimo darbus. Privalu įvertinti panevėžiečių užimtumo ir socialinių poreikių statistinius rodiklius, rengti seminarus, mokymus, susitikimus su gyventojais.

„Nežinant panevėžiečių rūpesčių, ketinimų neįmanoma tinkamai įvertinti situacijos ir numatyti sprendimo būdų. VPS pirmiausia ir bus siekiama tenkinti bendruomenės socialinius, įdarbinimo poreikius, skatinti verslumo iniciatyvas“, – teigia J. Kavaliauskienė.

VVG kviečia visus – nevyriausybines, jaunimo organizacijas, bendruomenes, verslininkus ir kitus juridinius asmenis – nelikti nuošalyje ir aktyviai dalyvauti kuriant VPS.

Pasiūlymų dėl VPS iki lapkričio 30 d. laukiama el. paštu paneveziovvg@gmail.com arba daumantas.simenas@panevezys.lt

Panevėžio m. savivaldybės informacija
Panevėžio vietos veiklos grupė

Projektas Nr. 5

Panevėžio VVG Elektroninė Apklausos Anketa

DĖMESIO PANEVĖŽIEČIAI,
GYVENANTYS, DIRBANTYS AR BESIMOKANTYS PANEVĖŽIO MIESTE!

Panevėžio Vietos veiklos grupė rengia vietos plėtros strategiją 2015-2020 metams. Kviečiame nelikti nuošalyje, nes Jūsų pasiūlymai ir idėjos taps šios strategijos pagrindu.

Čia galite įvertinti opiausias Panevėžio problemas, pasiūlyti jų sprendimo būdus, išsakyti savo idėjas, kurias norėtumėte įgyvendinti.

Jūsų pateikti „minkštieji“ projektai (mokymai, socialinės paslaugos, užimtumo skatinimas, verslumo didinimas, įdarbinimas, savanorystė, maitinimas, sociokultūrinės paslaugos ir kt.) bus iš dalies finansuojami Europos sąjungos fondų.

Jei žinote žmonių, kurie trokšta padėti kitiems, planuoja kurti ar atnaujinti verslą, užsiima savanoriška veikla, persiųskite anketą ir jiems. Neleiskime prapulti geroms idėjoms!
Siunčiamų anketų skaičius neribojamas.

Prašome užpildyti anketą: https://www.apklausk.lt/s/564491a772da2
Anketas pildykite iki lapkričio 30 d. 23:59 val.

Išsamesnė informacija:
paneveziovvg@gmail.com; tel. 8 614 93342 Panevėžio VVG pirmininkė Jūratė Kavaliauskienė

Projektas Nr. 6

Kviečiame Dalyvauti Panevėžio Vietos Plėtros Strategijos Kūrime

Panevėžio vietos veiklos grupė kuria vietos plėtros strategiją 2014-2020 m. laikotarpiui Jos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Vietos plėtros strategijos parengimas – atsakingas darbas, žinant, kad rezultatai bus juntami visus 2014-2020 m. programos įgyvendinimo metus. Manoma, kad 2016 metų birželio mėnesį bus skelbiamas pirmais šaukimas teikti vietos projektų paraiškas. Tikėtina, kad Panevėžys šiai programai įgyvendinti gali gauti apie 1 mln. Eur.

Svarbiausia grandis formuojant strateginius uždavinius yra Panevėžio miesto visuomenė. Kuriama vietos plėtros strategija visų pirma bus nukreipta į Panevėžio miesto gyventojų socialinių poreikių tenkinimo, įdarbinimo, verslumo iniciatyvų galimybių plėtrą.

Kviečiame visus: nevyriausybines organizacijas, vietos bendruomenes, jaunimo organizacijas, verslininkus ir kitus suinteresuotus juridinius asmenis nelikti nuošalyje ir aktyviai dalyvauti kuriant vietos veiklos strategiją ir tapti asociacijos Panevėžio vietos veiklos grupė nariais. Panevėžio VVG nariai turės galimybę rengti vietos projektus ir gauti finansinę paramą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretų uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.

Kviečiame teikti projektų idėjas, pasiūlymus dėl strateginių finansavimo krypčių (atsižvelgiant į aukščiau išvardintus prioritetus) bei tikslų, kurie bus įtraukti į vietos plėtros strategijos rengimą.

Numatomos projektų finansavimo sąlygos:

 • Galimi projektų pareiškėjai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje.
 • Galimi projektų partneriai: viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijoje ar besiribojančiose teritorijose.
 • Prioritetas – sąsaja su Panevėžio miesto integruotos teritorijos vystymo 2014 – 2020 metų programa (su šia programa galima susipažinti www.panevezys.lt svetainėje paspaudus skiltį „Panevėžys iki 2020“).

Numatomos remti veiklos:

 1. Bendruomenės inicijuojamos veiklos, skirtos mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų (toliau – gyventojai) esamą socialinę atskirtį, taip padidinant darbingų gyventojų socialinę integraciją ir (ar) pagerinant jų padėtį darbo rinkoje:
  1. bendrųjų socialinių paslaugų (pvz., informavimo, tarpininkavimo, maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociokultūrinių, savipagalbos grupių) ir specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensyvios krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams teikimas;
  2. informacijos apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines paslaugas sklaida socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant;
 2. Neaktyvių darbingų gyventojų užimtumui didinti skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje:
  1. naujų profesinių įgūdžių įgijimas (neformalus profesinis mokymas,; savanoriška veikla (savanorystė), praktinių darbo įgūdžių įgijimas, ugdymas darbo vietoje);
  2. tarpininkavimas ar kita pagalba (pvz., profesinis orientavimas, motyvavimas imtis aktyvios veiklos) įdarbinant, įtraukiant į neformalųjį švietimą (įskaitant profesinį mokymą), savanorišką praktiką, visuomeninę ir (ar) kultūrinę veiklą;
 3. Gyventojų verslumui didinti (t. y. verslo kūrimui ir pradedamo verslo plėtojimui reikalingiems gebėjimams stiprinti) skirtų neformalių iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti darbingų vietos veiklos grupės teritorijos gyventojų padėtį darbo rinkoje (pvz., besikuriančio verslo (įskaitant savarankišką veiklą pradedančius asmenis) konsultavimas; pagalba randant tiekėjus, klientus; mentorystė „verslas verslui“, teikiant konsultacijas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais);
 4. Bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklų, reikalingų 3.1 –3.3 veiklų vykdymui ir rezultatų pasiekimui užtikrinti, kūrimas ir palaikymas (įskaitant bendradarbiavimą su kitų miestų, kaimo vietovių, žuvininkystės regionų vietos veiklos grupėmis);
 5. Gyventojų savanoriškos veiklos skatinimas, atlikimo organizavimas ir savanorių mokymas (remiama tik kartu su 1. – 4. veiklomis).

Pasiūlymus dėl vietos plėtros strategijos galima teikti iki šių metų lapkričio 30 d.: el. adresu paneveziovvg@gmail.com

Informaciją šiuo klausimu galite gauti paneveziovvg@gmail.com arba telefonu nr. 8 614 93342

Panevėžio vietos veiklos grupė

Projektas Nr. 7

Spaudos Konferencija Dėl Panevėžio VVG Rengiamos Vietos Plėtros Strategijos 2015-2020 Metams

2015 m. lapkričio 23 d.(pirmadienį) 13 val. Panevėžio miesto savivaldybės II aukšto salėje vyks spaudos konferencija siekiant pristatyti Panevėžio vietos veiklos grupės veiklą ir rengiamą vietos plėtros strategiją 2015-2020 metams. Bus pristatoma galimybė rengti projektus ir gauti finansavimą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretų uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.

Spaudos konferencijoje kalbės Panevėžio VVG pirmininkė, vietos plėtros strategijos 2015-2020 metams rengimo konsultantė, VVG valdybos nariai, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos investicijų skyriaus vedėja.

Maloniai kviečiame dalyvauti!

Daugiau informacijos:
Pirmininkė Jūratė Kavaliauskienė
paneveziovvg@gmail.com
+370 614 93342
www.pvvg.lt

Projektas Nr. 8

Kviečiame Į VVG Susitikimą Su Miesto Bendruomene

Miesto bendruomenė kviečiama susipažinti su Panevėžio vietos veiklos grupės veikla ir vietos plėtros strategijos 2015-2020 metams rengimu

2015 m. lapkričio 26 d. (ketvirtadienį)17.30 val. Panevėžio miesto savivaldybės I aukšto salėje vyks Panevėžio vietos veiklos grupės (toliau – VVG) susitikimas su miesto bendruomene. Susitikime bus pristatyta Panevėžio VVG veikla ir rengiama vietos plėtros strategija 2015-2020 metams. Bus supažindinama su galimybe rengti projektus ir gauti finansavimą pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto ,,Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ 8.6 investicinio prioriteto „Bendruomenės inicijuojamų vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ 8.6.1 konkretų uždavinį „Pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius“.
Susitikime su miesto bendruomene dalyvaus Panevėžio VVG pirmininkė, vietos plėtros strategijos 2015-2020 metams rengimo konsultantė, VVG valdybos nariai, Panevėžio miesto savivaldybės administracijos investicijų skyriaus vedėja.
Maloniai kviečiame dalyvauti!

Daugiau informacijos:

Pirmininkė Jūratė Kavaliauskienė
paneveziovvg@gmail.com
+370 614 93342
www.pvvg.lt

Projektas Nr. 9

Dėl Priešprojektinių Siūlymų Pateikimo

Pranešame, kad priešprojektinių siūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki gruodžio 8 d.