2019 metai

Projektas Nr. 1

Laukiame Pasiūlymų Dėl Planuojamo Strategijos Keitimo

Planuojamas Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos (toliau- Strategija) keitimas.

Planuojami šie keitimai, kurie palengvintų reikalavimus potencialiems pareiškėjams ir suteiktų neišnaudotų galimybių pateikti savo parengtus projektus:

 • Panevėžio VVG paskelbus 2018 m. gegužės 2 d. kvietimą pagal Strategijos 1.2.1. veiksmą „Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis VVG ar jaunimo užimtumo organizacijomis“) buvo pateikti 2 projektiniai pasiūlymai, kurie atitiko keliamus reikalavimus ir buvo įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, tačiau projektuose nebuvo išnaudotas Strategijos konkurencinis pranašumas dėl Panevėžio VVG bendradarbiavimo su kitomis VVG. Tuo tikslu perkeliama 25 tūkst. eurų suma planuojamam finansuoti 1 projektui, kuriam numatomas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2019 m. gegužės 3 d.

Tuo pačiu būtų sumažinama Strategijos veiksmo 1.1.1 „Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežasčių) teikimas, pasitelkiant savanorius“  suma 25 tūkst. eurų. Pakartotinis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos veiksmą 1.1.1 taip pat numatomas 2019 m. gegužės 3 d.

 • Strategijos 2.2.1. veiksmo „Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, mokymų organizavimas darbingiems neaktyviems gyventojams“ nepanaudotos lėšos – 16,8 tūkst. Eurų perkeliamos į 2.2. veiksmą „Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems asmenims, teikiant mentorystės paslaugas“, siekiant padidinti šio veiksmo patrauklumą, taip pat siūloma plėsti potencialių projektinių pasiūlymų teikėjų ratą – visi viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Strategijos įgyvendinimo teritorijoje, neapribojant jų valdymo kontrolės iš   Valstybės arba Savivaldybės, kaip buvo iki šio inicijuojamo Strategijos keitimo. Numatomas pakartotinis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 2.2.2 veiksmą- 2019 m. rugsėjo 2 d.

LAUKIAME JŪSŲ PASIŪLYMŲ arba pritarimo minėtiems STRATEGIJOS pakeitimams iki š.m. kovo 7 d. el. paštu paneveziovvg@gmail.com arba telefonu 8 614 49882 Panevėžio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas dėl Strategijos keitimo planuojamas š .m. kovo 7 d.

Projektas Nr. 2

LR Vidaus Reikalų Ministro Skirtas Finansavimas Projektams!

Š.m. vasario mėn. Vidaus Reikalų ministro įsakymų skirtas finansavimas dar 4 Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos projektams.

Laukiamas startas šių projektų:

 1. Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos projektas „Socialinės atskirties mažinimas per socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimą“.
 2. Orientavimosi sporto klubo „Oriens“ projektas “Bendruomeniškumo ugdymas, organizuojant orientavimosi varžybų ciklą, pasitelkiant savanorius”.
 3. Všį Panevėžio vaikų dienos užimtumo centro projektas „Pagalba socialinės rizikos vaikams, jų šeimos nariams ir asmenims, išgyvenantiems krizę“.
 4. Panevėžio atviro jaunimo centro projektas „Bendruomeniškumo ugdymas, pasitelkiant savanorius ir organizuojant buriavimo stovyklų bei varžybų veiklas“.

Projektas Nr. 3

Pasidalijimas Gerąja Patirtimi Liunene

Vasario 5-7 dienomis Panevėžioio vietos veiklos grupės darbuotojai ir valdybos nariai lankėsi Liuneno mieste (Vokietija). Vizito tikslas pasidalinti gerąją patirtimi, bendruomeniškumo, savanorystės ir verslumo skatinimo temomis.

Liuneno mieste aplankėme gaisrinę, kurioje mus pasitiko jaunimo brigada, supažindino su gaisrininkų darbo ypatumais, bendrą darbą su greitąją medicinos pagalba, papasakojo apie stipriai plėtojamą savanorišką veiklą gaisrinėje, įdomus faktas, kad samdomų darbuotojų yra 1/3 mažiau nei savanorių, kurių skaičius siekia 300.

Vizitas senjorų dienos centre paliko šiltą, jaukų, stiprios bendruomenės jausmą. Senjorų dienos centre lankosi nuo 16-22 senjorų, senjorai yra laukiami nuo 8:00 iki 17 val., dienos metu vyksta edukaciniai užsiėmimai, žaidimai,  pietūs kartu, įrengtos poilsio zonos. Centras taip pat turi savanorių, kurie su seneliais po keletą valandų į dieną, du kartus per savaitę, skaito laikraščius, leidžia laiką gryname ore. Liuneno miestas keliais tūkstančiais gyventojų nusileidžia Panevėžio miestui, tačiau jame veikia 150 senjorų dienos centrų.

Taip pat apie tam tikrą savanorystės formą ir misiją sužinojome lankydamiesi Šv. Marijos ligoninėje. Savanoriai priimami nuo 15 metų ir kurie savo ateitį sieja su medicina, prieš pradedant savanariauti ligoninės paskirtas darbuotojas patikrina, moksleivių pažymius, tinkamą elgesį ir įsitikinus jų motyvacija yra priimami savanoriauti ligoninėje.

Taip pat buvome pakviesti apsilankyti Westfalijos verslo archyve Dortmundo pramonės rūmuose, pabuvojome Liūneno stiklo fabrike.

Projektas Nr. 5

Visuotinis Asociacijos Narių Susirinkimas

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1V-984  patvirtintomis „Vietos plėtros  strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklėmis“  Panevėžio vietos veiklos grupės kviečia asociacijos narius į visuotinį narių susirinkimą.

Darbotvarkė

 1. Dėl Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos metinės ataskaitos už 2018 m. patvirtinimo.
 2. Dėl Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos keitimo.
 3.  Einamieji klausimai.

Asociacijos visuotinis narių susirinkimas vyks kovo 12 d. 16 val. Panevėžio miesto savivaldybės II a. salėje.

Projektas Nr. 6

Startuoja Verslumo Skatinimo Projektas!

Džiaugiamės vienu iš pirmųjų startuojančiu projektu, skirtu Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Panevėžio verslo konsultacinis centras jau šiandien pradeda įgyvendinti projektą „Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas“.

Projektas skirtas gerinti darbingų ekonimiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai. Projekte bus suorganizuoti neformalūs verslumo mokymai, kurie išsiskiria savo metodika – įsigyta 11 kompiuterių ir sukurtos kompiuterizuotos mokymosi vietos, didžioji dalis mokymų medžiagos ir užduočių bus pateikiamos elektroniniu formatu. Baigus mokymus planuojama suorganizuoti susitikimus su Panevėžio miesto verslininkais, kurie pasidalintų savo gerąja patirtimi, motyvuotų dalyvius imtis savarankiškos veiklos. Projektas bus užbaigiamas konsultavimo veikla – dalyviai turės galimybę pasinaudoti kvalifikuotomis Panevėžio verslo konsultacinio centro konsultantų nemokamomis konsultacijomis, patarimais pildant realius dokumentus verslo pradžiai. projekto metu bus siekiama, kad paslaugomis pasinaudotų ne mažiau kaip 22 tikslinės grupės atstovai, dveji mokymų ciklai po 11 dalyvių. Projekto biudžetas – 20000,00 Eur.

Projektas Nr. 7

Kviečiame Tapti Asociacijos Nariais

Panevėžio vietos veiklos grupė (toliau – PVVG) sukurta pagal savo veiklos kompetenciją ir galimybes skatinti Panevėžio miesto plėtrą, aktyviai dalyvauti rengiant ir įgyvendinant miesto plėtros planus bei programas Panevėžio miesto teritorijoje.

PVVG parengtos vietos plėtros strategijos tikslas – pagerinti vietines įsidarbinimo galimybes ir didinti bendruomenių socialinę integraciją, išnaudojant vietos bendruomenių, verslo ir vietos valdžios ryšius.

Siekiant padidinti galimybę PVVG valdybos/ steigėjų sprendimuose sudaryti ne mažiau 50 proc. balsų asociacijos nariams, kurie nėra viešosios valdžios institucijos, kviečiame privačius juridinius asmenis,  prisijungti prie mūsų komandos ir tapti PVVG nariais.

Pasiūlymų laukiame iki š. m. gegužės 3 d. el.paštu paneveziovvg@gmail.com.

Informacija pasiteiravimui telefonu 861449882.

Projektas Nr. 8

Planuojami Kvietimai Teikti Projektinius Pasiūlymus

2019 m. planuojami kvietimai teikti projektinius pasiūlymus pagal Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos šiuos veiksmus:

 1. „Spacialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų, gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikiams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežaščių) teikimas, pasitelkiant savanorius“ kvietimas planuojamas gegužės mėn.
 2. „Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis VVG ar jaunimo užimtumo organizacijomis“ kvietimas planuojamas gegužės mėn.
 3. „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“ kvietimas planuojamas rugsėjo mėn.
 4. „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita“ kvietimas planuojamas rugsėjo mėn.
 5. „Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems asmenims, teikiant mentorystės paslaugas“ kvietimas planuojamas rugsėjo mėn.

Daugiau informacijos el.paštu paneveziovvg@gmail.com

Projektas Nr. 9

Atnaujinta PVVG Vietos Plėtros Strategija

Atnaujinta Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija. Š.m. balandžio 5 d. gautas Vidaus reikalų ministerijos raštas, kuriame pažymima, kad pritarta Panevėžio vietos veiklos grupės inicijuotam ir pateiktam Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos pakeitimui. PVVG strategijos pakeitimas, patvirtintas 2019 m. balandžio 4 d.  ascocoacijos valdybos narių susirinkimo protokolu Nr. 24.

PVVG vietos plėtros strategija

Projektas Nr. 10

Kviečiame Teikti Projektinius Pasiūlymus!

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę

·         Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas, pasitelkiant savanorius.

Kvietimas Nr.5.1.

·         Naujų darbo formų su jaunimu įgyvendinimas, siekiant sudaryti palankias sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis VVG ar jaunimo užimtumo organizacijomis

Kvietimas Nr.5.2.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų laukiame iki 2019 m. gegužės 17 d.

Projektinio pasiūlymo forma (Apraso 2 priedas)

Panevežio VVG_projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašas

Projektų finansavimo sąlygų aprašas (PFSA)

Daugiau informacijos el.paštu paneveziovvg@gmail.com arba telefonu 8 614 49882

Projektas Nr. 11

Pratęsiamas Projektinių Pasiūlymų Pateikimo Terminas

Informuojame, kad projektinių pasiūlymų pateikimo terminas pratęsiamas iki 2019 m. birželio 7 d.

pagal šiuos Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtro strategijos veiksmus:

 • Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas, pasitelkiant savanorius.

Kvietimas Nr.5.1.

 • Naujų darbo formų su jaunimu įgyvendinimas, siekiant sudaryti palankias sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis VVG ar jaunimo užimtumo organizacijomis.

Kvietimas Nr.5.2.

Daugiau informacijos el.paštu paneveziovvg@gmail.com arba telefonu 8 614 49882

Projektas Nr. 12

Pagalbos Verslo Pradžiai Teikimas

Pagalbos verslo pradžiai teikimas

aktualu: Jauno verslo subjektams ir potencialiems pareiškėjams

Pagal VVG strategijos veiksmą „2.1.1. Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)” planuojamas skelbti š. m. rugpjūčio mėn. kvietimas viešiems ir privatiems juridiniams asmenims teikti projektinius pasiūlymus(teikimas 2019-09-06).

Tai aktualu tiems pareiškėjams, kurie veiklą vykdo Strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir kurių valdymo nekontroliuoja Valstybė ir savivaldybė, ir kurie norėtų projektinėmis veiklomis prisidėti prie jauno verslo plėtojimo.

Tiesioginiai naudos gavėjai- jauno verslo subjektai(ne pareiškėjai). Strategijoje numatytas pasiekti rodiklis – parama 11 jauno verslo subjektų .

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu (2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ , patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977 , toliau –PFSA),

Jauno verslo subjektas – ne ilgiau kaip 2 metus veikianti labai maža įmonė arba savarankišką darbą vykdantis fizinis asmuo, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto sampratą. Laikoma, kad labai maža įmonė veikia ne ilgiau kaip 2 metus, jei ši įmonė ne anksčiau kaip prieš 2 metus yra įregistruota Juridinių asmenų registre. Laikoma, kad fizinis asmuo savarankišką darbą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus, jei:

yra praėję ne daugiau nei 2 metai nuo jo individualios veiklos pradžios datos, nurodytos jam išduotoje individualios veiklos pažymoje, ir jam individualios veiklos pažyma individualiai veiklai vykdyti yra išduota pirmą kartą arba praėjus ne mažiau nei 3 metams nuo anksčiau jo pagal individualios veiklos pažymą vykdytos individualios veiklos nutraukimo (taikoma asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą);

arba yra praėję ne daugiau nei 2 metai nuo tada, kai jam pirmą kartą buvo išduotas verslo liudijimas (nesvarbu, kokiai veiklos rūšiai) (taikoma asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą).

Remiamos šios veiklos:

pagalbos verslo pradžiai teikimas, t. y.:

10.3.2.1. informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės), mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams;

10.3.2.2. verslo pradžiai reikalingų priemonių (t. y. patalpų, techninės, biuro ar kitos įrangos) suteikimas naudoti jauno verslo subjektams; šiame papunktyje nurodyta veikla finansuojama, jeigu ji projekte vykdoma kartu su bent viena iš Aprašo 10.3.2.1 papunktyje nurodytų veiklų.

Nebus tiesiogiai skiriama finansinė parama jauno verslo subjektams, jiems bus sudaryta galimybė pasinaudoti patalpomis, reikiama įranga ir priemonėmis, reikalingomis verslo pradžiai iki kol sukaks 2 metai nuo veiklos pradžios.

Šiuo metu atliekama apklausa dėl jauno verslo sričių aktualumo Panevėžyje. Kviečiame susidomėjusius jauno verslo subjektus dalyvauti apklausoje http://www.manoapklausa.lt/apklausa/1120464759/  iki š. m. rugpjūčio 9 d.

Pareiškėjams planuojami mokymai , kurie įvyks preliminariai rugpjūčio 12-14 d., kuriuose bus atsakyta į daugelį aktualių klausimų.

Telefonas konsultacijoms 8 684 71855 arba 8 45 501238

Projektas Nr. 13

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus, skirtus prisidėti prie Panevėžio vietos veiklos vietos plėtros strategijos įgyvendinimo.
 • Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse).
 • Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita.
 • Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems asmenims, teikiant mentorystės paslaugas.
 • Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežasčių) teikimas, pasitelkiant savanorius.

 

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo terminas – 2019 m. rugsėjo 6 d.

Mokymai pareiškėjams vyks 2019 m. rugpjūčio 14 d. nuo 9.30 val.

Registracija į mokymus adresu: paneveziovvg@gmail.com iki š.m. rugpjūčio 13 d. 12 val.

Viešbutyje „Pervaža“ Smėlynės g. 112, Panevėžys

Mokymų metu bus išsamiai pristatyti projektams keliami reikalavimai.

Projektas Nr. 14

Kviečiame Teikti Projektinius Pasiūlymus

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus 

Projektiniai pasiūlymai skirti įgyvendinti Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją pagal šiuos strategijos veiksmus:

 1. „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“. Detali kvietimo informacija: Kvietimas 2.1.1 veiksmui
 2. „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kt.“ Detali kvietimo informacija: kvietimas 2.1.2 veiksmui
 3. „Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus asmenims, teikiant mentorystės paslaugas“. Detali kvietimo informacija: Kvietimas 2.2.2 veiksmui
 4. „Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežasčių) teikimas, pasitelkiant savanorius“. Detali kvietimo informacija: Kvietimas 1.1.1 veiksmui

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimas iki 2019 m. rugsėjo 27 d.

Dėl detalesnės informacijos ir konsultacijų kreiptis tel.nr. +37068471855

Dokumentai susiję su projektinių pasiūlymų teikimu:

Projektas Nr. 15

Pratęsiamas Projektinių Pasiūlymų Pateikimo Terminas

Informuojame, kad Panevėžio vietos veiklos grupės valdybos posėdžio 2019-09-25 sprendimu Nr. 28 pratęsiamas projektinių pasiūlymų pateikimo terminas iki š.m. spalio 28 d. pagal šiuos PVVG strategijos veiksmus:

2.1.1. Veiksmas. „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“ atnaujinta kvietimo informacija kvietimas – 2.1.1 – veiksmui

2.2.2. Veiksmas. „Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems asmenims , teikiant mentorystės paslaugas“ atnaujinta kvietimo informacija Kvietimas – 2.2.2 – veiksmui

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimas iki 2019 m. spalio 28 d.

Dėl detalesnės informacijos ir konsultacijų kreiptis tel.nr. +37068471855

Dokumentai susiję su projektinių pasiūlymų teikimu:

Projektinio pasiūlymo forma (Apraso 2 priedas)

Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas projektų finansavimo sąlygų aprašas

Panevežio VVG_projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašas

Projektas Nr. 16

Kviečiame Prisijungti Prie Projekto!

Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga kartu su partneriu Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešąja biblioteka, vykdo Panevėžio vietos veiklos grupės inicijuotą ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ projektą „Socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir jų šeimos nariams, pasitelkiant savanorius“.

Projekto tikslas – suteikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems asmenims ir jų šeimoms, mažinti socialinę atskirtį ir didinti Panevėžio miesto senyvų ir/ar neįgalių žmonių socialinę integraciją, įtraukiant į organizuojamą veiklą vietos bendruomenių savanorius.

Projekto partneris – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka.

Projekto vykdytojas – Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjunga http://bit.do/fbWU3 Adresas: Parko g. 35-1, Panevėžys, LT-37301. Telefonas: +370 45 438603; +370 640 30440. El. paštas: Lznspan@gmail.com

Kviečiame prisijungti prie mūsų savanorių komandos.

Projektas Nr. 17

Atnaujinta Kvietimų Teikti Projektinius Pasiūlymus Informacija

Atnaujinta kvietimo 6.1., skirto PVVG strategijos 2.1.1. veiksmo „Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)“ įgyvendinimui.

Numatoma projekto įgyvendinimo  trukmė nuo 12 iki 36 mėn.

Pratęsiamas projektinių pasiūlymų priėmimas iki š.m. lapkričio 15 d.

Kvietimas 2.1.1 veiksmui N

Taip pat pratęsiamas projektinių pasiūlymų, skirtų PVVG strategijos 2.2.2. veiksmo „Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems asmenims , teikiant mentorystės paslaugas“  įgyvendinimui iki š.m. lapkričio 15 d.

Kvietimas 2.2.2 veiksmui N

Dėl detalesnės informacijos ir konsultacijų kreiptis tel.nr. +37068471855

Aktualūs dokumentai:

Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas projektų finansavimo sąlygų aprašas

Panevežio VVG_projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos aprašas

Projektinio pasiūlymo forma (Apraso 2 priedas)

Projektas Nr. 18

Patvirtintas Projektų Sąrašas

Š.m. lapkričio 06 d. Panevėžio vietos veiklos grupės valdyba posėdžio metu patvirtino  6 projektų sąrašą, kuriame numatyta skirti finansavimą 2 projektams:

Pagal Strategijos veiksmą 2.1.2 „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita“ projektas“ Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą darbingiems ekonomiškai neaktyviems asmenims: verslo pradmenys TAU – ĮVEIK“, pareiškėjas -VšĮ A.Lipniūno kultūros centras. Projekto vertė-20908,8 eurų.

Pagal Strategijos veiksmą 1.1.1″Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežasčių) teikimas, pasitelkiant savanorius“ projektas  „Socialinė ir psichologinė pagalba namuose ir psichikos sveikatos centre iš dalies ar visiškai nesavarankiškiems asmenims“, pareiškėjas- Viešoji įstaiga Vilniaus psichoterapijos ir psichoanalizės centras (Panevėžio skyrius). Projekto vertė- 36.103,34 eurų.

Taip pat buvo patvirtintas rezervinis projektų sąrašas veiksmui 2.1.2. „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita“.

Projektas Nr. 19

Projektas „Panevėžys Atviras Savanorystei“

Įgyvendintas projektas „Panevėžys atviras savanorystei“.

Tikslas – per šviečiamąją veiklą supažindinti miesto jaunimą ir miesto organizacijas su savanorystės teoriniais ir praktiniais aspektais, paskatinti juos įsitraukti į savanorystės veiklas bei pasidalinti savanoriavimo patirtimis, pasimokyti vieni iš kitų.

Projektu „Panevėžys atviras savanorystei“ siekiama supažindinti miesto jaunimą, senjorus ir miesto organizacijas su savanorystės teoriniais ir praktiniais aspektais, paskatinti įsitraukti į savanoriškas veiklas bei pasidalinti savanoriavimo patirtimis, pasimokyti vieni iš kitų.

Tikslinė projekto grupė – Panevėžio miesto jaunimas, įskaitant socialinę atskirtį patiriančius jaunuolius, senjorai, priimančios savanorius miesto organizacijos, kitos organizacijos.

Projekto veiklose dalyvavo dalyvavo 12 savanorių.

Įgyvendinus projekto veiklas, pasiekti šie rezultatai ir nauda projekto tikslinėms grupėms:

 1. Kiekybiniai rezultatai:
 • Suorganizuota konferencija jaunimui, senjorams ir miesto organizacijoms „Ar tikrai Panevėžys atviras savanorystei?“.
 • Suorganizuotas savanorystės patirčių renginys „Savanorystė VEŽA“.
 1. Kokybiniai rezultatai:
 • projekto veiklos suteiks jaunimui, senjorams ir organizacijoms teorinių ir praktinių žinių apie savanorystę, jos galimybes gimtajame mieste, apie akreditavimo galimybes;
 • paskatins jaunimą, senjorus ir organizacijas atrasti savanorystės veiklas ir į jas įsitraukti;
 • projekto dalyviai realizuos save, atras save;
 • jaunimas ir senjorai įgys naujų žinių, patirčių arba patobulins esamas kompetencijas;
 • skatinamas jų asmeninių ir socialinių, profesinių gebėjimų ugdymas;
 • jaunimas ir senjorai mokinsis vieni iš kitų;
 • dalyviai aktyviau įsitrauks į vietos bendruomenės gyvenimą, organizuojamas veiklas, pasitelkiant įgytas savanorystės žinias ir patyrimą;
 • skatinamas jaunuolių ir senjorų kūrybiškumas, saviraiška, bendruomenės telkimas, savęs ir kitų pažinimas;
 • skatinamas supratimas apie gyvenimą ir bendrų tikslų siekimą bendruomenėje.

 

II-oji metinė konferencija „Panevėžys atviras savanorystei“ 2019 m. lapkričio 26 d.

II- osios metinės konferencijos „Panevėžys atviras savanorystei“ PROGRAMA

I sesija. SAVANORYSTĖ: TENDENCIJOS IR GALIMYBĖS PANEVĖŽYJE.
9.00 – 11.00

9.00 – 9.10 Konferenciją atidaro projekto iniciatorė dr. Sandra JAKŠTIENĖ (Asociacijos „Panevėžio Vietos veiklos grupė“ pirmininkė).
9.10 – 9.25 Aušra BURBIENĖ. Savanorystės galimybės jaunimui.
9.25 – 9.40 Giedrė VALAITIENĖ. Savanorystė puikus startas karjeros pasirinkimui.
9.40 – 9.55 Daiva JUODELIENĖ. Priimančios organizacijos vaidmuo savanorystėje.
9.55-10.40 Diskusija. Savanoriai apie savanorystę Panevėžyje.
10.40 – 11.00 Pertrauka.

II sesija. ORGANIZACIJOS ATVIROS SAVANORYSTEI.
11.00 – 12.00

11.00 – 11.15 Irmina PETRAUSKIENĖ. Savanorystė šiandien Panevėžio socialinių paslaugų centre.
11.15 – 11.30 Patrikas SKRUDUPIS. VšĮ Šv. Juozapo globos namai – atviri savanorystei.
11.30 – 11.45 Birutė LAURECKIENĖ. Panevėžio lopšelio-darželio „Sigutė“ savanorius priimančios organizacijos patirtys.
11.45 – 12.00 Jurgita ABLĖNĖ. Panevėžio lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ atviras savanorystei.
12.00 – 12.15 Pertrauka.

III sesija. TARPTAUTINĖS SAVANORYSTĖS PATIRTYS.
12.15 – 13.00

12.15 – 12.30 Lina TREBIENĖ. Panevėžio jaunuolių dienos centro tarptautinės savanorystės geroji patirtis.
12.30 – 12.45 Audra PETRONAITYTĖ. Savanorystė – asmenybės tobulėjimo kursas.
12.45 – 13.00 Tarptautinių savanorių įžvalgos Panevėžyje.
13.00 Konferencijos apibendrinimas.

Gruodžio 11 d. Savanorystės patirčių pasidalijimo renginys „Savanorystė VEŽA“ įvyko! Ačiū Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijos gimnazistams ir savanoriams už pasidalintas savanorystės patirtis..

Projektas miesto bendruomenei „Panevėžys atviras savanorystei“ įgyvendintas. Ačiū visiems dalyvavusiems

Konferencijos organizatorius – Asociacija Panevėžio vietos veiklos grupė.
Konferencijos partneriai – Panevėžio jaunuolių dienos centras ir VšĮ Šv. Juozapo globos namai.
Konferencijos draugai – Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka ir Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija.

Pojektas finansuojamas pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017–2019
metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.