2018 metai

Projektas Nr. 1

Įvyko Mokymai Potencialiems Vietos Plėtros Projektinių Pasiūlymų Teikėjams

2017 m. gruodžio 20 d. įvyko mokymai potencialiems vietos plėtros projektinių pasiūlymų teikėjamas, pagal Panevėžio miesto vietos plėtros strategijojos veiksmus, skirtus socialinės atskirties mažinimui ir gyventojų verslumui didinti:

  • Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas, pasitelkiant savanorius.
  • Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius.
  • Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita.

Mokymų metu potencialūs pareiškėjai supažindinti su  Panevėžio vietos veiklos grupės strategijos tikslų sąsaja su rengiamais projektais; projektų finansavimo sąlygų aprašu; keliamais reikalavimais projektams; pagal priemonę remiamos veiklomis; išlaidų tinkamumo reikalavimais.

Vietos projektinių pasiūlymų pateikimo terminas 2018 m. sausio 30 d.

Iškilusiais klausimais dėl projektinių pasiūlymų rengimo konsultuoja Martyna Kontrimaitė tel. nr. 861449882; el. paštas paneveziovvg@gmail.com

Projektas Nr. 2

Panevėžio Vietos Veiklos Grupė Kviečia Teikti Projektinius Pasiūlymus

Gerų naujienų televizija kalbino potencialius vietos plėtros projektinių pasiūlymų potencialius teikėjus ir Panevėžio vietos veiklos grupės pirmininkę Sandrą Jakštienę apie miesto strategijos įgyvendinimą.

Projektas Nr. 3

Mokymų Medžiaga Potencialiems Vietos Plėtros Projektinių Pasiūlymų Teikėjams

2017 m. gruodžio 20 d. įvyko mokymai potencialiems vietos plėtros projektinių pasiūlymų teikėjamas, pagal Panevėžio miesto vietos plėtros strategijojos veiksmus, skirtus socialinės atskirties mažinimui ir gyventojų verslumui didinti:

  • Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežąsčių) teikimas, pasitelkiant savanorius.
  • Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius.
  • Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita.

Mokymų medžiaga

Bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų mokymo medžiaga

verslumo skatinimo mokymo medžiaga

Projektinio pasiulymo forma

Socialinių paslaugų katalogas

Tiksline teritorija

Projektas Nr. 4

Potencialių Pareiškėjų Dėmesiui!

Pakeistas projektų finansavimo sąlygų aprašas, prašome vadovautis šiuo nurodytu dokumentu.

PFSA_2018-01-03

Projektas Nr. 5

Projektas „Atrask Save“

Panevėžio vietos veiklos grupė priėmė pirmąją savanorę pagal projektą „Atrask save“, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. Justina padės administruoti asociacijos internetinę svetainę, viešins informacines žinutes, prisidės prie projektinių veiklų organizavimo, įgyvendinimo bei idėjų naujiems projektams teikimo. Savanorė pasirinko dalyvauti šiame projekte, norėdama patobulėti projektų kūrimo, informacinių technologijų srityse ir taip „atrasti save“. „Savanorystė organizacijoje ne tik suteikia žinių, patirties, įgūdžių jaunam žmogui, bet ir organizacija drauge auga, tobulėja kartu su savanoriu.“ – sako PVVG pirmininkė Sandra Jakštienė.

Projektas Nr. 5

Panevėžio Miesto Vietos Veiklos Grupės Vietos Plėtros Strategijos Atitiktis Miesto Poreikiams

Panevėžio vietos veiklos grupė atlieka apklausą, kurios tikslas nustatyti aktualias Panevėžio miesto problemas, jų sprendimo būdus ir aktualią strategijos atitiktį Panevėžio miesto poreikiams.

https://www.apklausk.lt/s/5a9d1136e257a

Projektas Nr. 6

Š.M. Kovo 5 Dieną Įvyko Asociacijos Panevėžio Vietos Veiklos Grupė Valdybos Narių Susirinkimas, Asociacijos Pirmininkė S.Jakštienė Džiaugiasi Didėjančiu Strategijos Įgyvendinimo Pagreičiu

Šių metų kovo 5 dieną įvyko asociacijos Panevėžio Vietos Veiklos Grupės valdybos narių susirinkimas, kurio metu patvirtinti projektiniai pasiūlymai strategijos veiksmams „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kt.“ ir „Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kt.) teikimas socialinę atskirtį, patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“, kurie bus įtraukti į siūlomų finansuoti projektinių pasiūlymų sąrašą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijoje. Taip pat susirinkimo metu pritarta vietos plėtros strategijos įgyvendinimo metinei ataskaitai už 2017 m.

Asociacijos pirmininkė S. Jakštienė pasidalino pozityviomis mintimis: „Smagu, kad miesto vietos plėtros strategijos įgyvendinimas vis labiau įgauna pagreitį, įvykusiame VVG valdybos posėdyje buvo patvirtinti vietos plėtros projektiniai pasiūlymai, kurie bus įtraukiami į finansuojamų projektinių pasiūlymų sąrašus. Tikiuosi, kad ir ateityje bendruomenės vis labiau domėsis ir stengsis aktyviau dalyvauti vietos plėtros strategijos įgyvendinime mieste.“

Projektas Nr. 7

2018 M. Kovo 19 D. Įvyko Asociacijos Valdybos Narių Susirinkimas

2018 m. kovo 19 d. įvyko asociacijos valdybos narių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtintas Vidaus reikalų ministerijai siūlomų finansuoti projektų sąrašas pagal šiuos strategijos veiksmus: „Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“ ir „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita.“
Taip pat patvirtinti specialieji vertinimo kriterijai šiems strategijos veiksmams: „Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, mokymų organizavimas darbingiems neaktyviems gyventojams“ ir „Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingi amžiaus neaktyviems asmenims, teikiant mentorystės paslaugas“.
Asociacijos pirmininkė S. Jakštienė pristatė VVG metinę finansinę ataskaitą už 2017 m. dėl valdybos narių pritarimo ataskaitai, kuri bus tvirtinama asociacijos visuotiniame narių susirinkime.

 

Projektas Nr. 8

Kviečiame Kovo 23 D. Viešus Ir Privačius Juridinius Asmenis Dalyvauti Mokymuose

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus neaktyvių darbingų asmenų darbo rinkoje padėties gerinimui ir gyventojų verslumo skatinimui

  • Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, mokymų organizavimas darbingiems neaktyviems gyventojams

Projektui galima parama iki 16170,00 Eur iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

  • Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems asmenims, teikiant mentorystės paslaugas

Projektui galima parama iki 17000,00 Eur iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo terminas – 2018 m. gegužės 2 d.

Mokymai pareiškėjams vyks 2018 m. kovo 23 d. nuo 9.30 val.

Viešbutyje „Pervaža“ Smėlynės g. 112, Panevėžys

Mokymų metu bus išsamiai pristatyti projektams keliami reikalavimai.

Registracija į mokymus vyks iki š. m.  kovo 22 dienos 16 valandos el. paštu paneveziovvg@gmail.com

Susiję dokumentai:

Kvietimas Nr.3.1

Kvietimas Nr.3.2.

Panevezio VVG_vidaus tvarkos aprasas

PFSA aktuali redakcija

Projektas Nr. 9

Kovo 23 D. Vyko Mokymai „Vietos Plėtros Strategijai Įgyvendinti Skirtų Projektų Rengimas” Potencialiems Pareiškėjams

Š.m. kovo 23 dieną Panevėžio vietos veiklos grupė organizavo mokymus „Vietos plėtros strategijai įgyvendinti skirtų projektų rengimas” potencialiems pareiškėjams, siekiant įgyvendinti Panevėžio vietos plėtros strategiją 2016-2020 m. Mokymai vyko kvietimui – gerinti darbingų gyventojų padėtį darbo rinkoje, sudarant palankias sąlygas verslo pradžiai.
Mokymų metu buvo siekiama paaiškinti remiamas veiklas, kas yra tikslinės grupės, nefinansuojamos veiklos, bendrieji reikalavimai pareiškėjams, projektų finansavimo reikalavimai ir kiti svarbūs klausimai. Mokymus vedė Žydrūnas Šipka.
isidarb_galimy_didinimas_180323_GAL (1)

Projektas Nr. 10

Mokymai Panevėžio Vietos Veiklos Grupės Darbuotojams Ir Valdymo Organų Nariams

Balandžio 20 d. vyks Panevėžio vietos veiklos grupės darbuotojų ir valdymo oraganų narių mokymai. Mokymu metu bus aptariama VVG strategijos įgyvendinimo progreso pristatymas (patvirtinti projektai, pasiekti rodikliai, numatytos lėšos), poreikio keisti strategiją vertinimas, strategijų keitimo procesas. Pristatoma geroji kitų miestų ir rajonų VVG veiklos patirtis.

Projektas Nr. 11

PVVG Įgyvendins Projektą, Skirtą Miesto Jaunimui Ir Su Jais Dirbantiems Asmenims

Panevėžio vietos veiklos grupės pirminkės S. Jakštienės inicijuotam neigiamų socialinių veiksnių projektui „Būk protingas  – žinok netoleruok!“ miesto savivaldybės administracija skyrė 1400 Eur.

PVVG pirminkė S. Jakštienė džiaugiasi pasirašyta projekto sutartimi ir pradėdama paruošiamuosius darbus, skirtus pagrindiniam projekto tikslui – per šviečiamąją veiklą supažindinti miesto jaunimą ir su jaunimu dirbančius asmenis su prekybos žmonėmis teoriniais ir praktiniais aspektais, ir ugdyti nepakantumą netolerantiškam elgesiui įgyvendinti.

Projekto „Būk protingas  – žinok netoleruok!“ tikslui pasiekti bus pravestas seminaras – praktikumas, soc. pedagogams, su jaunimu dirbantiems asmenims 2018 m. spalio 19 d. Panevėžio švietimo centre, dalyviams bus suteikiami kvalifikacijos kėlimo pažėmijimai. Suorganizuotas atviras pokalbis – diskusija jaunimui „Tolerantiškas jaunuolis – koks jis?, skirtą tarptautinei Tolerancijos dienai paminėti 2018 m. lapkričio 19 d. Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės bibliotekos Atviroje jaunimo erdvėje. Taip pat projekto metu sukurtas koliažas „Tolerantiško jaunuolio portretas“, kuris bus eksponuojamas Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės bibliotekos Atviroje jaunimo erdvėje.

Į projekto  „Būk protingas  – žinok netoleruok!“ veiklas bus įtraukta 200 asmenų. Iš jų 25  socialinės rizikos vaikų (-ai).

Projektas Nr. 12

Mokymai VVG Valdymo Organų Nariams Ir Darbuotojams

Balandžio 20 d. įvyko mokymai Panevėžio vietos veiklos grupės valdymo organų nariams ir darbuotojams.

Mokymų metu pristatytas VVG strategijos įgyvendinimo progresas, poreikio keisti strategiją vertinimas, strategijų keitimo procesas. Pasidalinta gerąja kitų miestų ir rajonų vietos veiklos grupių patirtimi. Aptartos Panevėžio vietos veiklos grupės perspektyvos dalyvauti kituose projektuose.

Mokymus vedė UAB „Vadybos pokyčių konsultavimas“ lektorius Arūnas Dabravolskas.

Projektas Nr. 13

PVVG Įgyvendins Projektą, Skirtą Bendruomeniškumo Jausmo Skatinimui Tarp Kartų.

Panevėžio vietos veiklos grupė pasirašė nevyriausybinių organizacijų projekto “Tautiškumas vienija kartas” sutartį su Panevėžio miesto savivaldybės administracija. Projektui “Tautiškumas vienija kartas” skirtas finansavimas – 340 Eur. Projekto partneriai: Panevėžio socialinių paslaugų centras, VšĮ Šv. Juozapo globos namai ir  Panevėžio vaikų dienos užimtumo centras.

Projekto “Tautiškumas vienija kartas” tikslas – socialinės rizikos vaikų tarpe ugdyti bendruomeniškumo jausmą tarp kartų, skiepyti vaikuose pilietiškumą ir tautinį patriotizmą, pagarbą vyresniems, negalią turintiems žmonėms. Tikslui pasiekti bus įgyvendinami šie uždaviniai: suorganizuota viktorina „100 klausimų apie Lietuvą“, išvykos į Juozo Tumo–Vaižganto ir knygnešių muzieju metu 2018 m. birželio 1 d., minint tarptautinę vaikų gynimo dieną ir Lietuvos šimtmetį, surengtas piknikas gamtoje, vainikuojantis projekto „Tautiškumas vienija kartas“ veiklas, 2018 m. birželio 1d. Krekenavos gamtos glėbyje.

Tikimasi, kad projekto veiklos prisidės prie socialinės rizikos vaikų ir vyresnio amžiaus žmonių bendruomeniškumo skatinimo, pilietiškumo ir tautinio patriotizmo, pagarbos vieni kitiems ugdymo.

Projektas Nr. 14

PVVG Valdybos Patvirtinti Projektinių Pasiūlymų Sąrašai

Panevėžio vietos veiklos grupės  valdybos patvirti projektinių pasiųlymų sąrašai, siūlymui Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai įtraukti vietos plėtros projektinius pasiūlymus į finansuojamų projektų sąrašus.

2017 m. gruodžio 18 d. asociacijos valdyba protokolu Nr. 16 patvirtino projektinių pasiūlymų sąrašą Nr. 1 pagal strategijos 1.1.2. veiksmą „Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius.“

2018 m. kovo 19 d. asociacijos valdyba protokolu Nr. 18 patvirtino projektinių pasiūlymų sąrašą Nr. 2 pagal šiuos strategijos veiksmus: 1.1.2. veiksmas „Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“, ir 2.1.2. veiksmas „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita.“

Projektas Nr. 15

Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministro Patvirtintas Pirmasis Vietos Plėtros Projektų Sąrašas

Š.m. balandžio 25 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-310 patvirtintas pirmasis Panevėžio miesto  vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašas. Numatomi įgyvendinti pirmieji 2 projektai: Panevėžio pedagogų švietimo centro projektas „Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas „Sau ir bendruomenei““ ir Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ projektas „Savanorių pagalba Panevėžio socialinę atskirtį patiriantiems senjorams“.  Projektų vykdymui skirta 41545,26 Eur ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų suma. Projektų sąrašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ce29c0b0484b11e8ade598b2394a491d

Tuo pačiu primename, kad Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia viešuosius ir privačius juridinius asmenis teikti projektinius pasiūlymus iki gegužės 2 d. pagal Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos veiksmus: „Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, mokymų organizavimas darbingiems neaktyviems gyventojams“ ir „ Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems asmenims, teikiant mentorystės paslaugas“ kvietimas Nr.3. Daugiau informacijos http://www.pvvg.lt/naujienos/600/

Projektas Nr. 16

Mokymai Vietos Plėtros Projektų Vykdytojams

Gegužės 11 d. 10 val. viešbutyje „Pervaža“ vyks mokymai pirmiesiems projektų vykdytojams pagal strategijos 1.1.2. veiksmą „Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“.

Numatomi įgyvendinti pirmieji 2 projektai: Panevėžio pedagogų švietimo centro projektas „Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas „Sau ir bendruomenei““ ir Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ projektas „Savanorių pagalba Panevėžio socialinę atskirtį patiriantiems senjorams“.

Projektas Nr. 17

Miesto Ir Rajono Vietos Veiklos Grupių Susitikimas!

Aptarta galimybė inicijuoti bendrą teritorinio bendradarbiavimo projektą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „LEADER programa“ veiklos sritį „Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“.

Projektas Nr. 18

Kviečiame Dalyvauti Mokymuose!

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę 
·         Specialiųjų socialinės priežiūros (pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga ir kita) ir bendrųjų socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės rizikos šeimoms/asmenims (tarp jų ir pabėgėliams), pasitelkiant savanorius .·         Naujų darbo formų su jaunimu įgyvendinimas, siekiant sudaryti palankias sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis VVG ar jaunimo užimtumo organizacijomis.

·         Bendruomeniškumo ugdymo, gerosios patirties sklaida apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines (bendrasias ir specialias) ir kitas reikalingas paslaugas ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.

 

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo terminas – 2018 m. liepos 2 d.

Mokymai pareiškėjams vyks 2018 m. gegužės 28 d. nuo 9.30 val.

Viešbutyje „Pervaža“ Smėlynės g. 112, Panevėžys

Mokymų metu bus išsamiai pristatyti projektams keliami reikalavimai.

Registracija į mokymus adresu: paneveziovvg@gmail.com

Projektas Nr. 19

Įvyko Mokymai Pirmiesiems Projektų Vykdytojams

Gegužės 11 d. įvyko mokymai vietos plėtros projektų vykdytojams pagal strategijos 1.1.2. veiksmą „Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“.

Numatomi įgyvendinti  2 projektai: Panevėžio pedagogų švietimo centro projektas „Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas „Sau ir bendruomenei““ ir Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ projektas „Savanorių pagalba Panevėžio socialinę atskirtį patiriantiems senjorams“.

Mokymu metu buvo aptarta  į ką atkreipti dėmesį rengiant paraišką; mokėjimo prašymai ir jų rengimas; ataskaitos ir jų rengimas. viešieji pirkimai; viešinimas;dokumentų saugojimas.

Mokymus vedė VšĮ „Darnaus vystymo projektai“ lektorė Ieva Kudabaitė.

Projektas Nr. 20

Projektas „Tautiškumas Vienija Kartas“

Birželio 1 d. Panevėžio vietos veiklos grupė kartu su partneriais Panevėžio Socialinių paslaugų centru ir VšĮ Šv. Juozapo globos namais įgyvendino projektą „Tautiškumas vienija kartas”, skirtą Lietuvos 100-mečiui ir Vaikų gynimo dienai minėti.
Projekte dalyvavo 45 dalyviai – vaikai ir senjorai.
Aplankėme Juozo Tumo-Vaižganto ir knygnešystės muziejų Krekenavos apylinkėse, dainavome lietuvių liaudies dainas, supėmės, braidėme šaltinio vandeniu, dalyvavome viktorinoje „100 klausimų apie Lietuvą”, kūrėme laužą ir piknikavome.
Dėkojame visiems už puikią nuotaiką, gerai praleistą penktadienio popietę.
Projektas finansuojamas Panevėžio miesto biudžeto lėšomis.

      

Projektas Nr. 21

Pasidalijimas Gerąja Patirtimi

 

Panevėžio vietos veiklos grupės darbuotojai ir valdybos nariai birželio 5-7 dienomis lankėsi Guso mieste (Olandija).

Vizito metu susipažinome su Goes miestu, jo bendruomenėmis, nevyriausybininkais, politinio lygio atstovais ir geraisiais skirtingų amžiaus kartų reikšmingais darbais. Miestas tikrai turi daug panašumų su Panevėžiu. Ypatingai sužavėjo bendruomenių suvokimas, jog savo laiko ir jėgų investavimas į savanoriškas veiklas yra reikšmingas ir atsiperka – ypatingai vyresnių žmonių tarpe.

Nuoširdžiai dėkojame Guso miesto merui H. W. M. Klitsie, taip pat Alderman Meeuwisse, Joke Boel, Frank de Klerk, Maaike Ottenhof ir Amber Lukaart už šiltą ir turiningą priėmimą vizito metu.

Local action group from Panevėžys thanks the mayor of Goes city H. W. M. Klitsie, also Alderman Meeuwisse, Joke Boel, Frank de Klerk, Maaike Ottenhofand Amber Lukaart for a warm welcome, also for interesting and meaningful program during the visit.

          

Projektas Nr. 22

PVVG Partnerystė Projekte „Šeimos Mėnuo-Džiaugsmas Būti Kartu“

Džiaugiamės dalyvavę ir suteikta galimybe prisidėti prie entuziasitngo, šeimas vienijančio projekto skirto Tarptautinei šeimos dienai minėti „Šeimos mėnuo-džiaugsmas būti kartu“.

Projekto metu buvo suorganizuotas šventinis koncertas, kurio metu šoko ir dainavo panevėžio miesto ikimokyklinių įstaigų auklėtiniai. Panevėžio bendruomenių rūmų kieme vyko kūrybinės dirbtuvės: piešimas ant veido ir robotikos pagrindai.

Visuomenės sveikatos projektas, finansuojamas Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.


Projektas Nr. 23

Lietuvos Respublikos Vidaus Reikalų Ministro Patvirtintas Antrasis Vietos Plėtros Projektų Sąrašas

Š.m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu Nr. 1V-468 patvirtintas antrasis Panevėžio miesto  vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašas. Numatomi įgyvendinti  3 projektai: Panevėžio švietimo centro projektas „Sau ir bendruomenei“, M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo projektas „Sidabrinė linija“ Panevėžyje: pagalba telefonu socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“ ir VšĮ Panevėžio verslo konsultacinis centro  projektas „Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas“.  Projektų vykdymui skirta 60077,00 Eur ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų suma.

Projektų sąrašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0543f2507b9611e8ae2bfd1913d66d57

Projektas Nr. 24

Projektinių Pasiūlymų Kvietimui Nr.4 Priėmimo Terminas Pratęsiamas Iki Š.M. Liepos 5 D.

Panevėžio vietos veiklos grupė kviečia miesto organizacijas teikti projektinius pasiūlymus mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę

·         Specialiųjų socialinės priežiūros (pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga ir kita) ir bendrųjų socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės rizikos šeimoms/asmenims (tarp jų ir pabėgėliams), pasitelkiant savanorius .·         Naujų darbo formų su jaunimu įgyvendinimas, siekiant sudaryti palankias sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis VVG ar jaunimo užimtumo organizacijomis.

·         Bendruomeniškumo ugdymo, gerosios patirties sklaida apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines (bendrasias ir specialias) ir kitas reikalingas paslaugas ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant.

Vietos plėtros projektinių pasiūlymų pateikimo terminas – 2018 m. liepos 5 d. 15 val.

Daugiau informacijos rasite čia: http://www.pvvg.lt/uncategorized/kvietimas-nr-4-teikti-vietos-pletros-projektinius-pasiulymus/

 

 

Projektas Nr. 25

Mokymai Vietos Plėtros Projektų Vykdytojams

Š.m. liepos 20 d. 10 val. viešbutyje „Pervaža“ vyks mokymai projektų  vykdytojams pagal šiuos PVVG strategijos veiksmus: 1.1.2. veiksmas “ Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“ ir 2.1.2. veiksmas „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verlą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita.“

Numatomi įgyvendinti 3 vietos plėtros  projektai: M. Čiuželio labdaros ir paramos fondo projektas „Sidabrinė linija“ Panevėžyje: pagalba telefonu socialinę atskirtį patiriantiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“; Panevėžio švietimo centro projektas  „Sau ir bendruomenei“ ir Panevėžio verslo konsultacinis centro projektas  „Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas“.

Projektas Nr. 26

Patvirtintas Ketvirtas Projektinių Pasiūlymų Sąrašas

Patvirtintas ketvirtas projektinių pasiūlymų sąrašas

Rugpjūčio 7 d. įvyko PVVG valdybos posėdis, kurio metu buvo patvirtintos projektinių pasiūlymų vertinimo ataskaitos ir sąrašas, kuris bus teikiamas Vidaus reikalų ministerijai siūlymui finansuoti. Projektiniai pasiūlymai pateikti šiems strategijos veiksmas: Specialiųjų socialinės priežiūros (pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga ir kita) ir bendrųjų socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės…

 

Projektas Nr. 27

Baigiamasis Renginys Apie Viešųjų Projektų Planavimo Procesus

PVVG pirmininkė Sandra Jakštienė ir projekto administratorė Martyna Kontrimaitė atstovavo Panevėžio vietos veiklos grupę LR finansų ministerijos inicijuotame renginyje, kurio metu pasidalinta ilgametėmis tarptautinėmis patirtimis, kaip įtraukti bendruomenes į viešųjų projektų planavimo procesus.
Uganda, Čilė, Kolumbija, Latvija…

Projektas Nr. 28

PVVG Strategijos Įgyvendinimas Įpusėjo

2018 m. Rugsėjo 13 d. Vidaus reikalų ministerija organizavo renginį „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, visoms miestų vietos veiklos grupėms.

Renginio metu buvo diskutuojama priemonės „Bendruomenės inicijuota vietos plėtra“ (toliau – Priemonė) įgyvendinimo klausimais, pristatytos numatomos Priemonės tobulinimo kryptys, VšĮ Europos socialinio fondo agentūros atstovai pristatė paraiškų projektų vertinimo patirtį ir pasidalino praktiniais patarimais.

Panevėžio vietos veiklos grupė, startavusi gerokai vėliau nei kitų miestų vietos veiklos grupės , jau suplanavo daugiau nei pusę VVG strategijoje projektų vykdymui numatytų ES ir VB lėšų, tai patvirtino ir Vidaus reikalų ministerijos pranešime pateikti duomenys. Pagal šiuos duomenis, lyginant su kitų miestų VVG strategijų įgyvendinimu, esame VVG centre.

PVVG atrinkti ir VRM pateikti projektiniai pasiūlymai sudaro 50,79 proc. nuo skirtų projektų vykdymui strategijos lėšų.

VVG pateikti projektiniai pasiūlymai_SKAIDRES (1)

Projektas Nr. 29

LR Vidaus Reikalų Ministerijos Patvirti Vietos Plėtros Projektai

Š.m. spalio  4 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras įsakymu patvirtinto  Panevėžio miesto  vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektų sąrašus. Numatomi įgyvendinti  7 projektai: VšĮ „Panevėžio verslo konsultacinio centro“  projektas „Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas“; Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos projektas „Socialinės atskirties mažinimas per socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims/šeimoms, pasitelkiant savanorius“;  orientavimosi sporto klubo „Oriens“ projektas „Bendruomeniškumo ugdymas, organizuojant orientavimosi varžybas, pasitelkiant savanorius“; Panevėžio vaikų dienos užimtumo centro projektas „Pagalba socialinės rizikos vaikams, jų šeimos nariams ir asmenims, išgyvenantiems krizę“; Panevėžio atviro jaunimo centro projektas „Bendruomeniškumo ugdymas, pasitelkiant savanorius ir organizuojant buriavimo stovyklų bei varžybų veiklas“; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projektas „Įgūdžių laboratorija: Panevėžio miesto jaunimo kompetencijų stiprinimas“ ir Panevėžio atviro jaunimo centro projektas „Ateities akademija“.

Projektų vykdymui skirta 158197,00 Eur ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų suma.

Visų patvirtintų projektų sąrašas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f7c3b290c7d111e8bf37fd1541d65f38

Projektas Nr. 30

Mokymai Projektų Vykdytojams

Š.m. spalio 23 d. 9:30 val. viešbutyje „Pervaža“ vyks mokymai projektų  vykdytojams pagal šiuos PVVG strategijos veiksmus:

1.1.3. veiksmas  „Specialiųjų socialinės priežiūros  ( pagalba į namus, intensyvi krizių įveikimo paslauga  ir kita) ir /arba bendrųjų socialinių paslaugų (sociokultūrinių ir kita) teikimas socialinę atskirtį patiriančioms socialinės rizikos šeimoms/asmenims (tarp jų ir pabėgėliams), pasitelkiant savanorius“ ;

1.2.1. veiksmas „Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis jaunimo užimtumo organizacijomis“;

1.2.2. veiksmas “Bendruomeniškumo ugdymas, gerosios patirties sklaida apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines (bendrąsias ir specialiąsias) ir kitas reikalingas paslaugas ir tarpininkavimas šias paslaugas gaunant” ;

2.2.1. veiksmas “Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, mokymų organizavimas darbingiems neaktyviems gyventojams”.

Numatomi įgyvendinti 7 vietos plėtros  projektaiVšĮ „Panevėžio verslo konsultacinis centro“  projektas „Darbingų ekonomiškai neaktyvių Panevėžio miesto gyventojų verslumo skatinimas“; Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungos projektas „Socialinės atskirties mažinimas per socialinių paslaugų ir sociokultūrinės veiklos organizavimą socialinę atskirtį patiriantiems asmenims/šeimoms, pasitelkiant savanorius“;  orientavimosi sporto klubo „Oriens“ projektas „Bendruomeniškumo ugdymas, organizuojant orientavimosi varžybas, pasitelkiant savanorius“; Panevėžio vaikų dienos užimtumo centro projektas „Pagalba socialinės rizikos vaikams, jų šeimos nariams ir asmenims, išgyvenantiems krizę“; Panevėžio atviro jaunimo centro projektas „Bendruomeniškumo ugdymas, pasitelkiant savanorius ir organizuojant buriavimo stovyklų bei varžybų veiklas“; Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos projektas „Įgūdžių laboratorija: Panevėžio miesto jaunimo kompetencijų stiprinimas“ ir Panevėžio atviro jaunimo centro projektas „Ateities akademija“.

Registracija: paneveziovvg@gmail.com iki š.m. spalio 22 d. 16 val.

Projektas Nr. 31

Panevėžio Miesto Neįgaliųjų Laisvalaikio Tendencijos Ir Plėtros Galimybės

Mielas panevėžieti,
jei tau aktuali tema „Neįgalieji Panevėžyje“ prašome skirti kelias minutes atsakant į šiuos klausimus, siekiant pagerinti neįgaliųjų laisvalaikio galimybes Panevėžyje, ištirti neįgaliųjų laisvalaikio tendencijas ir plėtros galimybes mieste.

http://manoapklausa.lt/apklausa/1037223091/

Projektas Nr. 32

Informacinis Renginys „Startuojančių Projektų Pristatymas Bendruomenėms“

Š.m. lapkričio 19 d. 10 val. Pedagogų švietimo centre vyks pirmųjų startuojančių projektų pristatymas.

Numatomi įgyvendinti pirmieji 2 projektai: Panevėžio pedagogų švietimo centro projektas „Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas „Sau ir bendruomenei“, projekto metu bus apmokyti  22 projekto savanoriai bei 54 projekto dalyviai savanorystės teorinių pagrindų; motyvuojami  projekto dalyviai naujoms, kūrybinėms veikloms, pasitelkiant specialistus, išsiaiškinant jų poreikius, pomėgius, gebėjimus bei  galimybes; sudaromos sąlygos praktiškai išbandyti ir įgyvendinti kūrybinius sumanymus pasirinktose klubo praktinių- kūrybinių sekcijų veiklose,  vadovaujamose konkrečios srities specialistų- savanorių ir Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ projektas „Savanorių pagalba Panevėžio socialinę atskirtį patiriantiems senjorams“, kurio metu darbingiems senyvo amžiaus panevėžiečiams suteikti reguliarias bendrąsias socialines paslaugas (maitinimo organizavimo, konsultavimo, tarpininkavimo), pasitelkiant savanorius.

Kviečiame atvykti į renginį, kurio metu bus išsamiai pristatytos projektų veiklos.

Projektas Nr. 33

Startuoja Pirmieji Projektai!

Startuoja pirmojo projektų sąrašo pirmieji du projektai:

Panevėžio pedagogų švietimo centro projektas „Sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas „Sau ir bendruomenei“. Projekto tikslas – didinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos senyvo amžiaus žmonių integraciją į ekonominę, socialinę, visuomeninę, kultūrinę veiklą per jų bendrųjų ir praktinių – dalykinių kompetencijų plėtrą, kūrybinę veiklą bei savitarpio pagalbą. Socialinės paslaugos suteiktos ne mažiau kaip 90 senyvo amžiaus darbingų asmenų, gyvenančių tikslinėje teritorijoje;-projekte dalyvaus 54 tikslinės grupės asmenys, gyvenantys tikslinėje teritorijoje. Į projekto veiklas numatyta įtraukti ne mažiau kaip 10 savanorių – projekte dirbs 22 savanoriai. Projekto metu planuojamos tokios veiklos: projekte dirbančių ir projekto dalyvių savanorystės mokymai; savo poreikių bei pomėgių nustatymo, motyvacijos naujai veiklai mokymai; edukacinės programos – praktiniai užsiėmimai, minkšti stebuklai, šis tas iš nieko, vaniliniai namai, sveikoji daržininkystės, molio ir medžio giminystė. Projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais : Trečiojo amžiaus universiteto panevėžio fakultetu, Panevėžio Klaipėdos mikrarajono ir “Už upės” vietos bendruomenėmis. Projekto trukmė 24 mėn.

Labdaros ir paramos fondo „Maisto bankas“ projektas „Savanorių pagalba Panevėžio socialinę atskirtį patiriantiems senjorams“.  Projekto tikslas – mažinti Panevėžio miesto veiklos plėtros įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant vietos bendruomenę. Keliamas uždavinys – identifikuoti labiausiai socialinę atskirtį patiriančius, pakankamos socialinės pagalbos stokojančius darbingus senyvo amžiaus panevėžiečius ir iš vietos bendruomenės pasitelkiant savanorius šiems panevėžiečiams suteikti reguliarias bendrąsias socialines paslaugas (maitinimo organizavimo, konsultavimo, tarpininkavimo) tam, kad sumažėtų jų socialinė atskirtis – senyvi darbingo amžiaus asmenys gautų pagalbą maitinantis ir galimybes aktyviau socialiai reintegruotis, grįžti į darbo rinką ar per aktyvesnį dalyvavimą bendruomeninėje ir visuomeninėje veikloje sustiprinti socialinei pagalbai ir palaikymui būtinus socialinius saitus. Suteiktos bendrosios socialinės paslaugos ne mažiau nei 30 socialinę atskirtį patiriančių darbingų senyvo amžiaus asmenų, pasitelkiant ne mažiau nei 3 savanorius.Numatoma projekto trukmė 24 mėn.

Projektų vykdymui skirta 41545,26 Eur ES struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų suma.