KERAMIKOS STUDIJA

KERAMIKOS STUDIJA kviečia Panevėžio miesto vyresnio amžiaus žmones dalyvauti projekte Socialinio verslumo įgūdžių mokymai „Sidabriniams startuoliams“ Panevėžio mieste, sukuriant e-pardavimų platformą“.

Tikslinė projekto grupė

Panevėžio miesto „Sidabriniai startuoliai“ nuo 54+ amžiaus, siekiantys įgyti socialinio verslumo žinių ir jas praktiškai įgyvendinti neformaliose užimtumo veiklose, sukurtus produktus realizuojant e-pardavimų platformoje.

MOKYMŲ PRADŽIA – 2022 m. spalio 03 d.

Įgūdžiai

Projekto dalyviams parengta 3 mėn. mokymų programa orientuota į teorinių socialinio verslumo įgūdžių tobulinimą ir praktinių gebėjimų ugdymą Keramikos studijoje.

Tikslas

Suteikti socialinio verslumo teorinius ir praktinius mokymus, konsultacijas ir mentorių pagalbą „Sidabriniams startuoliams“ Panevėžio mieste, sukuriant e-pardavimų platformą pagamintiems produktams realizuoti.

Siekiami rezultatai

Įgyvendinus projektą siekiama, kad į projekto veiklas įsitrauks 100 „Sidabrinių startuolių“ iš Panevėžio miesto, kuriems bus suorganizuoti socialinio verslumo mokymai, konsultacijos ir mentorių pagalba, sukurta e-pardavimų platforma „Sidabrinių startuolių“ pagamintiems produktams realizuoti. Taip pat sukurti vaizdo reportažai, skatinantys kitų miesto „sidabrinių žmonių“ socialinį verslumą ir aktyvumą bendruomenėje. Tikimasi, kad gerės „Sidabrinių startuolių“ emocinė ir psichinė sveikata, didės pastangos išlikti kuo ilgesnį laiką veikliu ir bendruomenišku, pagilintos mokėjimo mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti kompetencijos, įgytos naujos socialinio verslumo žinios, per patirtinį mokymą skatinamas „sidabrinių žmonių“ kūrybiškumas.

Mieste atsiras naujos tokio pobūdžio neformalaus užimtumo paslaugos „sidabriniams žmonėms“, skatinančios socialinį verslumą, kurios bus skirtos pažeidžiamų asmenų neformalių veiklų poreikiams tenkinti. Tokiomis formomis bus paskatinta pažeidžiamos grupės įtrauktis ir informuotumo didinimas.

Registracija

paneveziovvg@gmail.com