Projektų idėjos Panevėžio miestui

Kviečiame teikti projektų idėjas, skirtas įgyvendinti Panevėžio mieste 2022 – 2027 m.

Projektai skirti:

  • Skatinti aktyvią įtrauktį, siekiant propaguoti lygias galimybes, nediskriminavimą ir aktyvų dalyvavimą, ir gerinti įsidarbinamumą, ypač palankių sąlygų neturinčių asmenų.
  • Skatinti marginalizuotų bendruomenių, mažas pajamas gaunančių namų ūkių ir nepalankioje padėtyje esančių grupių, įskaitant specialiųjų poreikių turinčius asmenis, socialinę ir ekonominę įtraukti vykdant integruotus veiksmus, be kita ko, teikti aprūpinimą būstų ir socialines paslaugas.

Finansuojamos veiklos:

  1. bendrųjų socialinių paslaugų, (pvz. maitinimo, transporto, asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo, sociakultūrinių, savipagalbos grupių), specialiųjų socialinės priežiūros paslaugų (t.y. pagalbos į namus, psichosocialinės ir intensivos krizių įveikimo pagalbos, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo) ir kitų reikalingų paslaugų socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams;
  2. socialinę atskirtį patiriančių gyventojų informavimas apie įvairiose organizacijose prieinamas socialines ir kitas reikalingas paslaugas, ir (arba) tarpininkavimas ir atstovavimas šias paslaugas gaunant, ir (arba) konsultavimas;
  3. socialinę atskirtį patiriančių gyventojų socialinių ryšių bendruomenėje stiprinimas (renginių, užsiėmimų organizavimas, vykdymas ir (arba) kita);
  4. bedarbių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų užimtumui didinti skirtų iniciatyvų įgyvendinimas, siekiant pagerinti šių asmenų padėtį darbo rinkoje.
  5. bedarbiais esančių darbingų gyventojų mokymas (kursų, seminarų organizavimas), neformalus švietimas (išskyrus bedarbių neformalųjį profesinį mokymą, organizuojamą mokykline ar pameistrystės forma;
  6. ekonomiškai neaktyvių asmenų mokymas (kursų, seminarų organizavimas), neformalus švietimas.
  7. bedarbiais esančių ir ekonomiškai neaktyvių asmenų savanoriška veikla.

Reikalavimai pareiškėjui, registruotas ir veiklą vykdantis Panevėžio mieste ne trumpiau ne 2 metus.

Jūsų idėjų laukiame iki 2023 m. kovo 31 d. el.p. paneveziovvg@gmail.com

Projekto trukmė 6 – 24 mėn.

Minimalus projekto biudžetas – 20000 Eur

Paraiškos forma