Kviečiame Panevėžio bendruomenines organizacijas teikti projektinius pasiūlymus

Kvietimas suformuotas pagal Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtro strategijos tikslo „Mažinti vietos plėtros strategijos įgyvendinimo teritorijos gyventojų socialinę atskirtį, pasitelkiant savanorius“, uždavinio „Suteikti socialines paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems darbingų gyventojų šeimos nariams“ veiksmą:
„Bendrųjų socialinių paslaugų teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“.
Projekto tikslinė grupė:
Socialinę atskirtį patiriantys gyventojai: nepasiturintys darbingi senyvo amžiaus asmenys ir pan.
Projekto trukmė: ne mažiau kaip 24 mėn., ne daugiau kaip 48 mėn.
Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma -20 790 Eur iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.
Mokymai potencialiems pareiškėjams vyks 2017 m. spalio 2 d. nuo 9.30 val. (8 ak.val.) viešbutyje „Pervaža“ Smėlynės g. 112, Panevėžys.
Mokymų metu bus išsamiai pristatyti projektiniams pasiūlymams keliami reikalavimai.

Susiję dokumentai:

Kvietimas teikti bendruomenių vietos plėtros projektinius pasiūlymus Nr. 1;

Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimo ir atrankos vidaus tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. 1V-77 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“

Panevėžio vietos veiklos grupė