2018 m. kovo 19 d. įvyko asociacijos valdybos narių susirinkimas

2018 m. kovo 19 d. įvyko asociacijos valdybos narių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtintas Vidaus reikalų ministerijai siūlomų finansuoti projektų sąrašas pagal šiuos strategijos veiksmus: „Bendrųjų socialinių paslaugų (asmeninės higienos ir priežiūros, transportavimo organizavimo, sociokultūrinės ir kitų) teikimas socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems senyvo amžiaus asmenims, pasitelkiant savanorius“ ir „Mokymų ir konsultacijų įgyvendinimas pradedantiems verslą asmenims apie verslo pradžią, buhalterinę apskaitą, rinkodarą, eksportą ir kita.“
Taip pat patvirtinti specialieji vertinimo kriterijai šiems strategijos veiksmams: „Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, mokymų organizavimas darbingiems neaktyviems gyventojams“ ir „Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingi amžiaus neaktyviems asmenims, teikiant mentorystės paslaugas“.
Asociacijos pirmininkė S. Jakštienė pristatė VVG metinę finansinę ataskaitą už 2017 m. dėl valdybos narių pritarimo ataskaitai, kuri bus tvirtinama asociacijos visuotiniame narių susirinkime.