Laukiame pasiūlymų dėl planuojamo strategijos keitimo

Planuojamas Panevėžio vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos (toliau- Strategija) keitimas.

Planuojami šie keitimai, kurie palengvintų reikalavimus potencialiems pareiškėjams ir suteiktų neišnaudotų galimybių pateikti savo parengtus projektus:

  • Panevėžio VVG paskelbus 2018 m. gegužės 2 d. kvietimą pagal Strategijos 1.2.1. veiksmą „Naujų darbo su jaunimu formų įgyvendinimas, siekiant sudaryti sąlygas socialinę atskirtį patiriančių jaunuolių savirealizacijai, kuriant ir plėtojant bendradarbiavimo tinklus su kitomis VVG ar jaunimo užimtumo organizacijomis“) buvo pateikti 2 projektiniai pasiūlymai, kurie atitiko keliamus reikalavimus ir buvo įtraukti į vietos plėtros projektų sąrašą, tačiau projektuose nebuvo išnaudotas Strategijos konkurencinis pranašumas dėl Panevėžio VVG bendradarbiavimo su kitomis VVG. Tuo tikslu perkeliama 25 tūkst. eurų suma planuojamam finansuoti 1 projektui, kuriam numatomas kvietimas teikti projektinius pasiūlymus 2019 m. gegužės 3 d.

Tuo pačiu būtų sumažinama Strategijos veiksmo 1.1.1 „Specialiųjų socialinių paslaugų (socialinės priežiūros ir socialinės globos) darbingų gyventojų šeimos nariams, jų tarpe ir pabėgėliams (vaikams, suaugusiems dėl ligos, neįgalumo ar kitų priežasčių) teikimas, pasitelkiant savanorius“  suma 25 tūkst. eurų. Pakartotinis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos veiksmą 1.1.1 taip pat numatomas 2019 m. gegužės 3 d.

  • Strategijos 2.2.1. veiksmo „Informavimo ir konsultavimo paslaugų teikimas, mokymų organizavimas darbingiems neaktyviems gyventojams“ nepanaudotos lėšos – 16,8 tūkst. Eurų perkeliamos į 2.2. veiksmą „Darbinių įgūdžių darbo vietoje suteikimas darbingo amžiaus neaktyviems asmenims, teikiant mentorystės paslaugas“, siekiant padidinti šio veiksmo patrauklumą, taip pat siūloma plėsti potencialių projektinių pasiūlymų teikėjų ratą – visi viešieji ir privatūs juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Strategijos įgyvendinimo teritorijoje, neapribojant jų valdymo kontrolės iš   Valstybės arba Savivaldybės, kaip buvo iki šio inicijuojamo Strategijos keitimo. Numatomas pakartotinis kvietimas teikti projektinius pasiūlymus pagal Strategijos 2.2.2 veiksmą- 2019 m. rugsėjo 2 d.

LAUKIAME JŪSŲ PASIŪLYMŲ arba pritarimo minėtiems STRATEGIJOS pakeitimams iki š.m. kovo 7 d. el. paštu paneveziovvg@gmail.com arba telefonu 8 614 49882 Panevėžio vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas dėl Strategijos keitimo planuojamas š .m. kovo 7 d.