Pagalbos verslo pradžiai teikimas

Pagalbos verslo pradžiai teikimas

aktualu: Jauno verslo subjektams ir potencialiems pareiškėjams

Pagal VVG strategijos veiksmą „2.1.1. Paramos verslo pradžiai suteikimas fiziniams ir juridiniams asmenims sukuriant profesinei veiklai vykdyti reikalingas erdves, (rekonstruotame Panevėžio autobusų stoties pastate ir kitose erdvėse)” planuojamas skelbti š. m. rugpjūčio mėn. kvietimas viešiems ir privatiems juridiniams asmenims teikti projektinius pasiūlymus(teikimas 2019-09-06).

Tai aktualu tiems pareiškėjams, kurie veiklą vykdo Strategijos įgyvendinimo teritorijoje ir kurių valdymo nekontroliuoja Valstybė ir savivaldybė, ir kurie norėtų projektinėmis veiklomis prisidėti prie jauno verslo plėtojimo.

Tiesioginiai naudos gavėjai- jauno verslo subjektai(ne pareiškėjai). Strategijoje numatytas pasiekti rodiklis – parama 11 jauno verslo subjektų .

Vadovaujantis Projektų finansavimo sąlygų aprašu (2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ , patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-977 , toliau –PFSA),

Jauno verslo subjektas – ne ilgiau kaip 2 metus veikianti labai maža įmonė arba savarankišką darbą vykdantis fizinis asmuo, atitinkantys Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtą smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto sampratą. Laikoma, kad labai maža įmonė veikia ne ilgiau kaip 2 metus, jei ši įmonė ne anksčiau kaip prieš 2 metus yra įregistruota Juridinių asmenų registre. Laikoma, kad fizinis asmuo savarankišką darbą vykdo ne ilgiau kaip 2 metus, jei:

yra praėję ne daugiau nei 2 metai nuo jo individualios veiklos pradžios datos, nurodytos jam išduotoje individualios veiklos pažymoje, ir jam individualios veiklos pažyma individualiai veiklai vykdyti yra išduota pirmą kartą arba praėjus ne mažiau nei 3 metams nuo anksčiau jo pagal individualios veiklos pažymą vykdytos individualios veiklos nutraukimo (taikoma asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal individualios veiklos pažymą);

arba yra praėję ne daugiau nei 2 metai nuo tada, kai jam pirmą kartą buvo išduotas verslo liudijimas (nesvarbu, kokiai veiklos rūšiai) (taikoma asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą).

Remiamos šios veiklos:

pagalbos verslo pradžiai teikimas, t. y.:

10.3.2.1. informavimo, konsultavimo (taip pat mentorystės), mokymo, pagalbos randant tiekėjus ir klientus, metodinės pagalbos ir kitų paslaugų verslui aktualiais klausimais teikimas jauno verslo subjektams;

10.3.2.2. verslo pradžiai reikalingų priemonių (t. y. patalpų, techninės, biuro ar kitos įrangos) suteikimas naudoti jauno verslo subjektams; šiame papunktyje nurodyta veikla finansuojama, jeigu ji projekte vykdoma kartu su bent viena iš Aprašo 10.3.2.1 papunktyje nurodytų veiklų.

Nebus tiesiogiai skiriama finansinė parama jauno verslo subjektams, jiems bus sudaryta galimybė pasinaudoti patalpomis, reikiama įranga ir priemonėmis, reikalingomis verslo pradžiai iki kol sukaks 2 metai nuo veiklos pradžios.

Šiuo metu atliekama apklausa dėl jauno verslo sričių aktualumo Panevėžyje. Kviečiame susidomėjusius jauno verslo subjektus dalyvauti apklausoje http://www.manoapklausa.lt/apklausa/1120464759/  iki š. m. rugpjūčio 9 d.

Pareiškėjams planuojami mokymai , kurie įvyks preliminariai rugpjūčio 12-14 d., kuriuose bus atsakyta į daugelį aktualių klausimų.

Telefonas konsultacijoms 8 684 71855 arba 8 45 501238