Pakartotinai pateikta paraiška strategijos įgyvendinimo administravimui

Panevėžio Vietos veiklos grupė (toliau – VVG) pakartotinai pateikė paraišką projektui „Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“ pagal priemonę 08.6.1-ESFA-T-910 Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas.

Šiuo metu paraiška vertinama Europos socialinio fondo agentūroje.

Šio projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Numatomos veiklos:
– Mokymų būsimiems pareiškėjams bei projektų vykdytojams organizavimas;
– Mokymų Panevėžio vietos veiklos grupės (projekto) darbuotojams ir valdymo organų nariams organizavimas, gerosios bendradarbiavimo patirties pasidalijimas;
– Strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų parengimas;
– Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimas, atranka, konsultavimas ir projektų sąrašų sudarymas;
– Strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas ir atnaujinimas;
– Vietos bendruomenės informavimas.

Laukiamas rezultatas – sėkmingai įgyvendinta VVG strategija, sudarytos finansinės ir kitos galimybės administruoti Strategijos įgyvendinimą, pakelti VVG (projekto) darbuotojų ir valdymo organų narių bei vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų kvalifikaciją, bendruomeniškumo suvokimo lygį. Kiti projekto rezultatai: „Mokymuose dalyvavę vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų atstovai“- ne mažiau 90, „Parengti vietos plėtros strategijoms įgyvendinti skirtų projektų sąrašai“- ne mažiau 6, „Parengtos vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ataskaitos“-7.

Bendra projekto vertė – 140 273,00 Eur.