Europos socialinio fondo agentūroje pasirašyta sutartis PVVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimui

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. rugpjūčio 1 d. įsakymu Nr. 1V-542 „Dėl finansavimo skyrimo projektui, pateiktam pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtrauktiems didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-910 priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“ projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

2017 m. rugpjūčio 24 d. pasirašyta projekto „Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimo administravimas“, projekto kodas Nr. 08.6.1-ESFA-T-910-03-0002, sutartis.

Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma – 140 273,00 Eur, iš jų ES fondų lėšos – 82 953,00 Eur ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 7 320,00 Eur ir privačios lėšos – 50 000 Eur.

Šio projekto tikslas – sudaryti palankias sąlygas Panevėžio miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. Numatomos veiklos:
– Mokymų būsimiems pareiškėjams bei projektų vykdytojams organizavimas;
– Mokymų Panevėžio vietos veiklos grupės (projekto) darbuotojams ir valdymo organų nariams organizavimas, gerosios bendradarbiavimo patirties pasidalijimas;
– Strategijos įgyvendinimui administruoti reikalingų procedūrų parengimas;
– Vietos plėtros projektinių pasiūlymų vertinimas, atranka, konsultavimas ir projektų sąrašų sudarymas;
– Strategijos įgyvendinimo stebėsena, vertinimas ir atnaujinimas;
– Vietos bendruomenės informavimas.

Laukiamas rezultatas – sėkmingai įgyvendinta VVG strategija, sudarytos finansinės ir kitos galimybės administruoti Strategijos įgyvendinimą, pakelti VVG (projekto) darbuotojų ir valdymo organų narių bei vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų kvalifikaciją, bendruomeniškumo suvokimo lygį. Kiti projekto rezultatai: „Mokymuose dalyvavę vietos plėtros projektų rengėjų ir vykdytojų atstovai“ – ne mažiau 90, „Parengti vietos plėtros strategijoms įgyvendinti skirtų projektų sąrašai“ – ne mažiau 6, „Parengtos vietos plėtros strategijų įgyvendinimo ataskaitos“ – 7.